Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: AWJP Smulders
BIG-registraties: 99914988125
Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP; EFT-Registertherapeut Basisopleiding: Psychologie Radboud Universiteit Nijmegen
AGB-code persoonlijk: 94008400

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: SmuldersPsychologie
E-mailadres: info@smulderspsychologie.nl
KvK nummer: 53830105
Website: www.smulderspsychologie.nl
AGB-code praktijk: 94065244

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a.
Mijn praktijk biedt psychologische zorg in de “Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg” (GBGGZ). Ik werk nauw samen met huisartsen en andere hulpverleners in de omgeving. Ik bied psychologische hulp aan volwassenen met zeer diverse problemen. Complexe psychiatrische en verslavingsproblematiek valt buiten mijn werkterrein. Als u door de huisarts bent verwezen naar de Generalistische Basis GGZ, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Een verwijsbrief is niet vereist als u zich aanmeldt voor een behandeling die niet vergoed wordt vanuit uw zorgverzekering, of als u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden. De duur van een gesprek is meestal 45 minuten. Het kan zinvol zijn om een naaste te betrekken bij de behandeling. Betrekken van mensen uit uw omgeving gebeurt altijd in overleg en alleen met uw instemming.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
– Psychische stoornissen door een somatische aandoening
– Seksuele problemen
– Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1
Naam: AWJP Smulders
BIG-registratienummer: 99914988125

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: Psychiater, POH-GGZ, Haptonoom, Fysiotherapeut, dietiste

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:
Centrum Huisartsen In de Leonardus; Huisartsen gezondheidscentrum Maaspoort; Huisartsenpraktijk E.Y.J. van den Brand e/o E.T. van Lamsweerde ‘s-Hertogenbosch; Huisarts kemperman; Huisartsen Antonius; Huisartsenpraktijk den Bosch Oost; Huisartsenpraktijk De Muntel; Gezondheidscentrum Den Bosch West; GezondheidsCentrum Noord; Willemshuys

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Voor consultatie, medicatie, advies, verwijzing, waarneming, samenwerking
(gelijktijdige behandeling bij andere discipline), nazorg, multi-disciplinair overleg, etc.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
De praktijk heeft geen 7x24uurs bereikbaarheid, dat weten cliënten bij aanvang van de behandeling. Bij crisis-situaties worden altijd ad-hoc-afspraken gemaakt met de verwijzende huisarts over eventuele opschaling naar consultatie door de crisis dienst van de GGZ.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: geen noodzaak

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Link naar lijst met zorgverzekeraars: www.smulderspsychologie.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
www.smulderspsychologie.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
– Intervisie
– Visitatie
– Bij- en nascholing
– Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
– De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Lonneke de Hart, GZ-Psycholoog; Marion van Rooij, GZ-Psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.smulderspsychologie.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
Een telefonische aanmelding wordt ontvangen en beantwoord door Angelique Smulders, gz- psycholoog. Een aanmelding kan ook via de website (aanmeldformulier) of via een email naar het mailadres van de praktijk.
Een aanmelding wordt altijd binnen 24 uur beantwoord. Na het geven van informatie en het plannen van een datum wordt een bevestigingsmail met
algemene informatie en routebeschrijving gestuurd alsmede een ROM vragenlijst.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: AWJP Smulders

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
NVT

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: AWJP Smulders

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: AWJP Smulders

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
We stellen gezamenlijk een behandelplan op met hulpvraag en werkdoelen die we regelmatig evalueren in het gesprek en waar nodig bijstellen. Indien doelen niet gehaald dreigen te worden gaan we tijdig in gesprek over welke aanvullende zorg nodig is of eventueel wat een adequaat aanvullend- of vervolgtraject zou kunnen zijn voor cliënt. Waar het nuttig en wenselijk is wordt de partner of het systeem van cliënt bij de behandeling betrokken, uiteraard alleen met toestemming van cliënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Evaluatie van het behandelplan om de paar sessies, ROM vragenlijst en indien
nodig en met toestemming van cliënt overleg met de verwijzende huisarts of POH GGZ. Rond de afronding van de behandeling (en bij langduriger trajecten ook tussentijds) vraag ik om nogmaals de korte online vragenlijst in te vullen die ook bij de aanmelding is ingevuld. Op die manier wordt een globale indruk verkregen van het behandeleffect. Tevens wordt een mondelinge eindevaluatie gedaan.

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Evaluatie om de 2 á 3 sessies of om de 4 á 5 weken.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij afronding van de behandeling wordt een klanttevredenheidsvragenlijst aangeboden via Praktijkdata. Tevens wordt dit besproken tijdens afrondend eindgesprek met client.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: AWJP Smulders
Plaats: Den Bosch
Datum: 14-07-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja